دولت ها

از پرتال جامع مسئولین جمهوری اسلامي ايران
پرش به: ناوبری، جستجو
دولت اول

رئيس جمهور * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت موقت

رئيس جمهور * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت دوم

رئيس جمهور * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت سوم

رئيس جمهور * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت چهارم

رئيس جمهور *كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت پنجم و ششم

علی اکبر هاشمی رفسنجانی * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت هفتم و هشتم

سيد محمد خاتمي * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت نهم و دهم

محمود احمدی نژاد * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *

دولت يازدهم

حسن روحانی * كابينه وزرا * وزارت خانه ها * معاونت ها * استانداري ها * دستگاه های مرتبط *