الگو:جعبه اطلاعات هیئت دولت/پایه

از پرتال جامع مسئولین جمهوری اسلامي ايران
پرش به: ناوبری، جستجو

-- -- This module implements حلقه در الگو پیدا شد: الگو:Infobox --

local p = {}

local HtmlBuilder = require('Module:HtmlBuilder')

local args = {} local origArgs local root

function union(t1, t2)

  -- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
  local vals = {}
  for k, v in pairs(t1) do
    vals[v] = true
  end
  for k, v in pairs(t2) do
    vals[v] = true
  end
  local ret = {}
  for k, v in pairs(vals) do
    table.insert(ret, k)
  end
  return ret

end

local function getArgNums(prefix)

  -- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
  -- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
  -- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
  local nums = {}
  for k, v in pairs(args) do
    local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
    if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
  end
  table.sort(nums)
  return nums

end

local function addRow(rowArgs)

  -- Adds a row to the infobox, with either a header cell
  -- or a label/data cell combination.
  if rowArgs.header then
    root
      .tag('tr')
        .addClass(rowArgs.rowclass)
        .tag('th')
          .attr('colspan', 2)
          .addClass(rowArgs.class)
          .css('text-align', 'center')
          .cssText(args.headerstyle)
          .wikitext(rowArgs.header)
  elseif rowArgs.data then
    local row = root.tag('tr')
    row.addClass(rowArgs.rowclass)
    if rowArgs.label then
      row
        .tag('th')
          .attr('scope', 'row')
          .css('text-align', 'right')
          .cssText(args.labelstyle)
          .wikitext(rowArgs.label)
          .done()
    end

    local dataCell = row.tag('td')
    if not rowArgs.label then 
      dataCell
        .attr('colspan', 2)
        .css('text-align', 'center') 
    end
    dataCell
      .addClass(rowArgs.class)
      .cssText(rowArgs.datastyle)
      .newline()
      .wikitext(rowArgs.data)
  end

end

local function renderTitle()

  if not args.title then return end

  root
    .tag('caption')
      .addClass(args.titleclass)
      .cssText(args.titlestyle)
      .wikitext(args.title)

end

local function renderAboveRow()

  if not args.above then return end

  root
    .tag('tr')
      .tag('th')
        .attr('colspan', 2)
        .addClass(args.aboveclass)
        .css('text-align', 'center')
        .css('font-size', '125%')
        .css('font-weight', 'bold')
        .cssText(args.abovestyle)
        .wikitext(args.above)

end

local function renderBelowRow()

  if not args.below then return end

  root
    .tag('tr')
      .tag('td')
        .attr('colspan', '2')
        .addClass(args.belowclass)
        .css('text-align', 'center')
        .cssText(args.belowstyle)
        .newline()
        .wikitext(args.below)

end

local function renderSubheaders()

  if args.subheader then
    args.subheader1 = args.subheader
  end
  if args.subheaderrowclass then
    args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
  end
  local subheadernums = getArgNums('subheader')
  for k, num in ipairs(subheadernums) do
    addRow({
      data = args['subheader' .. tostring(num)],
      datastyle = args.subheaderstyle or args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
      class = args.subheaderclass,
      rowclass = args['subheaderrowclass' .. tostring(num)]
    })
  end

end

local function renderImages()

  if args.image then
    args.image1 = args.image
  end
  if args.caption then
    args.caption1 = args.caption
  end
  local imagenums = getArgNums('image')
  for k, num in ipairs(imagenums) do
    local caption = args['caption' .. tostring(num)]
    local data = HtmlBuilder.create().wikitext(args['image' .. tostring(num)])
    if caption then
      data
        .tag('br', {selfClosing = true})
          .done()
        .tag('div')
          .cssText(args.captionstyle)
          .wikitext(caption)
    end
    addRow({
      data = tostring(data),
      datastyle = args.imagestyle,
      class = args.imageclass,
      rowclass = args['imagerowclass' .. tostring(num)]
    })
  end

end

local function renderRows()

  -- Gets the union of the header and data argument numbers,
  -- and renders them all in order using addRow.
  local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
  table.sort(rownums)
  for k, num in ipairs(rownums) do
    addRow({
      header = args['header' .. tostring(num)],
      label = args['label' .. tostring(num)],
      data = args['data' .. tostring(num)],
      datastyle = args.datastyle,
      class = args['class' .. tostring(num)],
      rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)]
    })
  end

end

local function renderNavBar()

  if not args.name then return end

  root
    .tag('tr')
      .tag('td')
        .attr('colspan', '2')
        .css('text-align', 'left')
        .wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({ 
          title = 'navbar', 
          args = { args.name, mini = 1 }
        }))

end

local function renderItalicTitle()

  local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
  if italicTitle == or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
    root.wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
  end

end

local function renderTrackingCategories()

  if args.decat ~= 'yes' then
    if #(getArgNums('data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
      root.wikitext()
    end
    if args.child == 'yes' and args.title then
      root.wikitext()
    end
  end

end

local function _infobox()

  -- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
  -- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
  if args.child ~= 'yes' then
    root = HtmlBuilder.create('table')

    root
      .addClass('infobox')
      .addClass(args.bodyclass)
      .attr('cellspacing', 3)
      .css('border-spacing', '3px')

      if args.subbox == 'yes' then
        root
          .css('padding', '0')
          .css('border', 'none')
          .css('margin', '-3px')
          .css('width', 'auto')
          .css('min-width', '100%')
          .css('font-size', '100%')
          .css('clear', 'none')
          .css('float', 'none')
          .css('background-color', 'transparent')
      else
        root
          .css('width', '22em')
      end
    root
      .cssText(args.bodystyle)

    renderTitle()
    renderAboveRow()
  else
    root = HtmlBuilder.create()

    root
      .wikitext(args.title)
  end

  renderSubheaders()
  renderImages() 
  renderRows() 
  renderBelowRow() 
  renderNavBar()
  renderItalicTitle()
  renderTrackingCategories()

  return tostring(root)

end

local function preprocessSingleArg(argName)

  -- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
  -- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
  if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= then
    args[argName] = origArgs[argName]
  end

end

local function preprocessArgs(prefixTable, step)

  -- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
  -- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
  -- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
  -- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
  -- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
  -- table if the prefix parameter is present and non-blank.
  if type(prefixTable) ~= 'table' then
    error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
  end
  if type(step) ~= 'number' then
    error("Invalid step value detected", 2)
  end

  -- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
  for i,v in ipairs(prefixTable) do
    if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
      error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
    end
    preprocessSingleArg(v.prefix)
    -- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
    if args[v.prefix] and v.depend then
      for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
        if type(dependValue) ~= 'string' then
          error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
        end
        preprocessSingleArg(dependValue)
      end
    end
  end

  -- Get arguments with number suffixes.
  local a = 1 -- Counter variable.
  local moreArgumentsExist = true
  while moreArgumentsExist == true do
    moreArgumentsExist = false
    for i = a, a + step - 1 do
      for j,v in ipairs(prefixTable) do
        local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
        if origArgs[prefixArgName] then
          moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
          preprocessSingleArg(prefixArgName)
        end
        -- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
        -- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
        -- if the depend table is present.
        if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
          for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
            local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
            preprocessSingleArg(dependArgName)
          end
        end
      end
    end
    a = a + step
  end

end

function p.infobox(frame)

  -- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
  -- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    origArgs = frame:getParent().args
  else
    origArgs = frame
  end

  -- Parse the data parameters in the same order that the old حلقه در الگو پیدا شد: الگو:Infobox did, so that
  -- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
  -- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
  -- phantom references appearing in article reference lists.
  preprocessSingleArg('child')
  preprocessSingleArg('bodyclass')
  preprocessSingleArg('subbox')
  preprocessSingleArg('bodystyle')
  preprocessSingleArg('title')
  preprocessSingleArg('titleclass')
  preprocessSingleArg('titlestyle')
  preprocessSingleArg('above')
  preprocessSingleArg('aboveclass')
  preprocessSingleArg('abovestyle')
  preprocessArgs({
    {prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
  }, 10)
  preprocessSingleArg('subheaderstyle')
  preprocessSingleArg('subheaderclass')
  preprocessArgs({
    {prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
  }, 10)
  preprocessSingleArg('captionstyle')
  preprocessSingleArg('imagestyle')
  preprocessSingleArg('imageclass')
  preprocessArgs({
    {prefix = 'header'},
    {prefix = 'data', depend = {'label'}},
    {prefix = 'rowclass'},
    {prefix = 'class'}
  }, 50)
  preprocessSingleArg('headerstyle')
  preprocessSingleArg('labelstyle')
  preprocessSingleArg('datastyle')
  preprocessSingleArg('below')
  preprocessSingleArg('belowclass')
  preprocessSingleArg('belowstyle')
  preprocessSingleArg('name')
  args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
  preprocessSingleArg('decat')

  return _infobox()

end

return p خطای اسکریپتی: پودمان «documentation» وجود ندارد.